ติดต่อเรา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
102 ถ. ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110

Email : [email protected]
Tel : +66 (0) 2 348-8000, +66 (0) 2 348-8163
Fax : +66 (0) 2 240-3127-8